Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wskazujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Czora i Czora Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, adres:
ul. Armii Krajowej 6, 40-689 Katowice, NIP 634-012-90-84

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Armii Krajowej 6, 40-689 Katowice lub pocztą elektroniczną pracownia@czora.pl

2) Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora i polegających m.in. na:

– składaniu ofert

– wykonaniu usług związanych z realizacją zleceń

3) Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (w tym firmy księgowe, informatyczne, prawnicze), partnerzy biznesowi oraz organy publiczne w przypadkach określonych przepisami prawa.

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia i wykonywania umowy.

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający ze stosownych uwarunkowań prawnych.

6) Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.